ការកម្សាន្តកីឡា

/sports-entertainment/

គំរូពីលើអាកាស

Air hockey

វាយកូនគោលលើអាកាស

aquarium tank

អាងចិញ្ចឹមត្រី

treadmill

ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណ