ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនិងអនាម័យ

/medical-and-hygienic-instruments/

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា PM2.5

Oxygen Absorber

ស្រូបយកអុកស៊ីសែន

Health Monitoring Instrument

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសុខភាព

Sputum Absorber

Sputum Absorber

Sterilizing machine

ម៉ាស៊ីនមាប់មគ

electronic mask

របាំងអេឡិចត្រូនិច

Beauty machine

ម៉ាស៊ីនសម្ផស្ស

smart toilets

បង្គន់ឆ្លាត