ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម

welding machine

ម៉ា​សី​ុ​ន​ផ្សារ

frequency converter

កម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់

power supply

ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

network switch

កុងតាក់បណ្តាញ

network base station

ស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានបណ្តាញ

case heat dissipation

ការរំលាយកំដៅករណី

Virtual money miner

អ្នករុករកប្រាក់និម្មិត

Bitcoin Miner

អ្នករុករករ៉ែ Bitcoin

Bitcoin Miner2

អ្នករុករករ៉ែ Bitcoin